Chất ổn định một gói PVC

Ứng dụng chính

Ép phun, ép đùn và thổi khuôn