PVC cứng để đùn

Ứng dụng chính

Ép, đùn và thổi khuôn