Chất ổn định Ca-Zn PVC

Ứng dụng chính

Ép phun, ép đùn và thổi khuôn